ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

vlajka
vlajka
logo
logo
logo
Přejít na obsah


ITEST plus, s.r.o.
 
byla založena v prosinci 1994 a začala pracovat od 1.1.1995. V současnosti společnost zaměstnává více než dvacet pracovníků na dvou pracovištích.
 
Činnost výrobní laboratoře a kontrolních laboratoří je zaměřena na následující oblasti:
·         výrobu zdravotnických diagnostických prostředků in vitro pro mikrobiologické laboratoře,
·         biologické a mikrobiologické zkoušky sterilních a nesterilních výrobků a stanovení populace mikroorganizmů
          na výrobcích (bioburden)
·         mikrobiologické validace metod
·         monitoring a mikrobiologické kvalifikace čistých prostorů.

Kontrolní a výrobní laboratoř provádí své činnosti na základě:
·         povolení k činnosti kontrolní laboratoře vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze (SÚKL)
·         povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků pro činnosti kontrolní laboratoře (ÚSKVBL) v Brně
·         certifikátu ČSN EN ISO 13485:2016 – Provádění biologických a mikrobiologických zkoušek pro zákazníky vyrábějící zdravotnické prostředky.                        

         Výroba a prodej diagnostických prostředků in vitro pro mikrobiologii. (LRQA)
·         certifikátů správné výrobní praxe (SVP) pro výrobce vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze (SÚKL) pro humánní léčivé přípravky a humánní    hodnocené přípravky
·         Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (ČIA)

Budova firmy ITEST Plus s.r.o.
V současné době vyrábíme více než 40 druhů diagnostických přípravků in vitro (ZP IVD), které pomáhají v laboratořích humánní a veterinární mikrobiologie správně a rychle identifikovat původce infekčních onemocnění.
 
 Některé výrobky také mohou být využity v laboratořích zabývajících se potravinářskou mikrobiologií. Diagnostické přípravky jsou zaměřeny především na serologickou identifikaci (např. latexaglutinační soupravy, antiséra pro sklíčkovou aglutinaci). Významnou částí produktů výrobní laboratoře jsou diagnostické a antimykotické disky.
 
V oblasti biologických a mikrobiologických zkoušek provádíme následující testy pro výrobce humánních, humánních hodnocených, veterinárních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků dle českého, evropského, popřípadě amerického lékopisu a relevantních ISO norem.
· zkoušku na sterilitu,
· stanovení účinnosti antibiotik,
· stanovení bakteriálních endotoxinů- gelová a kinetická turbidimetrická metoda,
· zkoušku na mikrobiální nezávadnost na nesterilních výrobcích,
· zkoušky na specifické mikroorganizmy,
· odhad populace mikroorganismů na předmětu (bioburden)
· Zkouška baktericidní, fungicidní a levurocidní účinnosti antiseptických léčivých přípravků

   
Metody testování zdravotnických prostředků, které jsou v režimu akreditace, jsou označeny kurzívou.             

U zákazníků také provádíme měření mikrobiologické kontaminace čistých prostor, vzduchu, povrchů a personálu. Zajišťujeme aktivní a pasivní monitoring vzduchu přístrojem Air Ideal, spady, otisky rukou, otisky povrchů a stěry z povrchů.  
 
Politika kvality: Výrobní a kontrolní laboratoře ITEST plus, s.r.o. je založena na snaze všech pracovníků splnit požadavky dodáním produktů nebo služeb tak, aby byla zabezpečena kvalita, nestrannost a konzistentnost laboratorních činností a také bezpečnost, kvalita a účel použití produktů, a to v co možná nejkratším termínu.

Logo Důverihodná firma

Návrat na obsah