Y. ENTEROCOLITICA - ITEST plus s.r.o. Hradec Králové

Itest plus
vlajka
vlajka
logo
logo
logo
logo
Itest plus
Itest plus
Přejít na obsah
Diagnostické prostředky > Diagnostická séra pro sklíčkovou aglutinac -
 

ANTISÉRA PRO SKLÍČKOVOU AGLUTINACI      1 ml      Kat. č. AS 406 - AS 409
 
  AS 406 Y. enterocolitica 03                            AS 407 Y. enterocolitica 05
 AS 408 Y. enterocolitica 08                              AS 409 Y. enterocolitica 09
 
 
Význam a použití:
 Antiséra slouží k snadnému a rychlému určení serolog. skupin Yersinia enterocolitica.
 
Provedení reakce:
 1. Na podložní sklo dejte jednu kapku fyziologického roztoku a resuspendujte v něm testovaný kmen Y. enterocolitica (používejte 24 hod. kultury).
 2. Vedle připravené homogenní suspenze kápněte 1 kapku antiséra a bakteriologickou kličkou obě kapky smíchejte.
 3. Krouživými pohyby kolébejte podložním sklem po dobu jedné minuty.
 
Odečítání výsledků a hodnocení reakce:
 Odečítání provádějte proti tmavé podložce:
 ·  Tvorba aglutinátů a sraženin s větším či menším vyjasněním okolní tekutiny: +
 ·  k tvorbě aglutinátů a sraženin nedochází a suspenze zůstává beze změny zakalená: -
 
Hodnocení výsledků:
 1. Pozitivní reakce s jedním antisérem: Y. enterocolitica 03, 05,  08 nebo 09  
 2. Negativní reakce se všemi antiséry a fyziol. roztokem: Y. enterocolitica jiné serologické skupiny.
 POZN. Při pozitivní aglutinaci testovaného kmene s fyziologickým roztokem jde o spontánně aglutinující druh Y. enterocolitica.
 
Upozornění:
1.  Antiséra jsou chráněna azidem sodným, přesto je nutné při jejich používání předejít jejich kontaminaci (při kapání sér se nedotýkejte kapátkem podložního skla!).
2.  Antiséra jsou dodávána v tekuté formě po 1 ml a jsou určena pouze pro použití in vitro.
3.  Antiséra uchovávejte v temnu při 2 – 8°C a spotřebujte do doby exspirace uvedené na štítku.
4.  Při poškození primárního obalu IVD nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
5.  Nespotřebovaný IVD a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. dle kategorií: 15 01 01 – papírové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 15 01 07 – skleněné obaly, hliník – 17 04 02, chemikálie obsahující nebezpečné látky – 18 01 06, rezidua a nespotřebovaný IVD likvidujte v kategorii 18 01 09 – jiná nepoužitelná léčiva. Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, likvidujte v kategorii 18 01 03.

 
     

Návrat na obsah